نویسنده کتاب مدرسه میلیاردرها

مدیر بازرگانی شرکت الکتروتوسن ( مبتکر چراغ های تونلی LED ضد ضربه )

فارغ التحصیل و عضو 7 سخنران برتر مدرسان نخبه نوبل دکتر علیرضا آزمندیان

موسس مجموعه اثرگذاران قرن بیست و یکم

کارشناس ارشد نرم افزار